II-ра Международна конефернция
"Мечтайте дръзко"
- Предизвикателства пред развитието на младежката работа

ПРОГРАМА

Място: Областна администрация Велико Търново, пл. „Център“ 2, зала 500

9 септември 2019 (понеделник)

10.00 – 11.00
Регистрация на участниците
11.00 – 11.15
Откриване
• проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново
• проф. дн Венка Кутева, Декан на Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
• Доц. д-р Мариана Петрова – ръководител на Магистърска програма „Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
• Иванина Янкова – регионален координатор на Националния младежки форум
• д-р Христо Христозов, Изпълнителен директор на Граждански институт
• Поздравителен адрес от г-н Красен Кралев –Министър на младежта и спорта
• Поздравителен адрес от г-жа Елеонора Лилов – Председател на Държавната агенция за защита на детето
11.15 - 11.30
Официална церемония по връчване на наградата „МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“ за принос в развитието на младежките изследвания и на младежката работа
11.30 – 13.00
Първи панел: Изследвания на младежта в подкрепа на планирането, изпълнението и оценката на младежки политики на общинско, национално и регионално ниво
• Младежката работа – Европейски и национални традиции и тенденции - проф. д-р Хауърд Уилямсън, Факултет по хуманитарни и социални науки на Университета на Южен Уелс
• Консултиране и информация за младите хора в Европа – Автономия за младите хора – Имре Симон, European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA)
• Възможности Еразъм+ и Корпус за Солидарност – Вася Арсенова - Ликова, главен секретар на Център за развитие на човешките ресурси
• Неблагоприятни преживявания в детството и рисково за здравето поведение - изследване на НЦОЗА при младежи - доц. д-р Христо Хинков, директор Национален център по обществено здраве и анализи
• Предизвикателства пред управлението на знанието в младежката работа и младежката политика – д-р Христо Христозов – Изпълнителен директор на Граждански институт
13.00 – 14.30
ОБЯД
14.30 – 15.30
Втори панел: Стандарти и методология за младежка работа
• Областен младежки съвет Ловеч – Василка Христова, главен експерт „Образование, култура и младежки дейности“, Областна администрация Ловеч
• Арт методи в младежката работа - докторант Даниела Димитрова, Педагогически факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Плевенски обществен фонд „Читалища“
• Ваканции за устойчиво развитие – учене чрез преживяване - гл. ас. д-р Христина Банчева-Преславска, Лесотехнически университет, Фондация „Екоцентрик“
• Ваканции за устойчиво развитие – учене чрез преживяване - гл. ас. д-р Христина Банчева-Преславска, Лесотехнически университет, Фондация „Екоцентрик“
• Младежката политика – стандарти и предизвикателства пред развитието на иновативния потенциал в Казахстан - Ахмедьяров, Ербол Амантаевич. Евразийски национален университет „Л.Н.Гумилева“ (Нур-Султан, Казахстан)
• Методологии за между-институционално взаимодействие - Моника Жаровска, Университет по социални науки, Лодж, Полша
15.30 – 16.00
Кафе пауза
16.00 – 17.00
Трети панел: Услуги за младите хора - потребности, предлагане и иновации
• Младежки центрове, изградени чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - Мария Теодорова и Мария Василева, Министерство на образованието и науката
• Услуги, предлагани от Агенция по заетостта и програми, свързани с младежи – Диана Гешева, Диана Несторова, Пламен Нинов, Дирекция "Бюро по труда", Велико Търново
• Услуги за младите хора в община Смолян, Александър Димитров, община Смолян
• Ролята на Национален младежки форум - Иванина Янкова, регионален координатор на НМФ
• Развитие на скаутското движение в България, Йордан Дянков, Организация на българските скаути
• Доброволчество, Алтернативно пространство, Хале 3, Иван Ефтимов и Магдалена Добрева, Сдружение "Алтернативно пространство"
ХРАНКООП-ът – младежко лидерство и развитие на общности, инж. Николай Генов, движения "Хранкооп"

10 септември 2019 (вторник)

9.30 - 11.00
Четвърти панел: Университетско и професионално образование и обучение на младежки работници
• Включването на доброволци в научните изследвания, като възможност за професионално развитие - ас. д-р Десислава Попова, докторант Карина Господинова, гл. ас д-р Катерина Дончева, Педагогически фактулет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
• Карта на образователните и кариерните пътища за младежките работници - Таня Басараб, Партньорство между Европейската комисия и Съвета на Европа в младежката сфера
• Карта на образователните и кариерните пътища за младежките работници - Таня Басараб, Партньорство между Европейската комисия и Съвета на Европа в младежката сфера
• Събиране и анализ на данни за изследването за образователни и кариерни пътища за младежки работници в България, Веселина Димитрова
• Обучение на квалифицирани специалисти в процеса на университетско образование – ролята на публично-частните партньорства - Талгат Утейбаев, (Караганда, Казахстан)
• Формиране ценностно отношение към бъдещата професия чрез социално партньорство в системата на професионалното образование в Република Казахстан в условията на диверсификация – Марал Елубаева, Карагандинский медицински университет, Караганда, Казахстан
• Компетентностен подход при управление на персонала - Арман Исламгалеев, Университет по мениджмънт Алмати, Нур-Султан, Казахстан
11.00 – 11.30
КАФЕ ПАУЗА
11.30 – 13.00
Пети панел: Дигитална младежка работа и достъп до информация
• Дигитализация на младежката работа в България и Европа - Диана Банчева, Програмен директор, „Граждански институт“
• Разширяване на достъпа до информация чрез обучение по Закона за достъп до обществена информация – Диляна Тончева, студент в спец. "Журналистика" и гл. ас. д-р Десислава Андреева, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Катедра "Журналистика и връзки с обществеността"
• Политики за изграждане на дигитални компетенции в България - д-р Иван Модев, директор на Дирекция „Планиране и управление на дейности и проекти за е-Управление“, Държавна агенция за е-Управление, изследовател в Педагогически факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
• Методът „Participatory Video“ в обучението по учебната дисциплина „Приобщаващо образование“ на студентите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гл. ас. д-р Петя Марчева-Йошовска, Педагогически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
• Отвореният достъп и популяризирането на резултати от научни изследвания в сферата на дигитална младежка работа - доц. д-р Мариана Петрова, Факултет „Математика и информатика“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
• Системи за мотивация в полски и украински организации в процеса на дигитална трансформация - Людмила Стемплевска (Варшава, Полша)
13.00 – 14.30
ОБЯД
14.30 – 16.00
Шести панел: Ролята на младежката работа за ранното насочване към професионално образование и откриването на таланти
• Достъп на младите хора до култура, доц. д-р Момчил Георгиев, секретар на Българската асоциация на работодателите в областта на културата, Национална музикална академия „Панчо Владигеров“
• ФабЛаб – пространства за майсторене и поле за идентифициране на таланти, арх. Делчо Делчев, сдружение „Трансформатори“, Универистет по архитектура, строителство и геодезия
• Предприемачески инкубатор като шанс за повишаване на квалификацията на младежите на пазара на труда – д-р инж. Ришард. Пукала, зам. ректор на Държавното висше технико-икономическо училище (Ярослав, Полша)
• Доброволчеството и развитието на инициативността у младите хора – Елмира Утеубаева, Карагандандски държавен университет (Казахстан)
16.00 – 17.00
Закриване на конференцията

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Участниците могат да представят доклади и презентации до 10 мин в един тематичен панел. Всеки автор представя един доклад или презентация. Резюме на доклади (до една стандартна страница), моля, подавайте на адрес: conference@youth.bg

За участие в конференцията, моля, регистрирайте се онлайн на http://youth.bg/registration/.

Срок за онлайн регистрация и изпращане на доклади: 6 септември 2019.

Организаторите си запазват правото да публикуват след рецензиране избрани доклади, представени на конференцията.

Максимален размер: 10 страници, включително формули, таблици, фигури и референтна литература;

Настройки на страницата: Отгоре – 2,5; Долу – 2,5; Ляво – 2,5; Дясно – 2,5; Размер на страницата – A4, междуредие – 1,5.

Заглавие: шрифт: Times New Roman; размер: 14 pt; стил на шрифта: Bold; подравняване: центрирано; ефекти: главни букви; (последвано от един празен ред).

Академична длъжност, степен, име и фамилия на автора (съавтори): шрифт: Times New Roman; Размер: 12 pt; Стил на шрифта: Bold & Italic; Подравняване: центрирано.

Принадлежност: шрифт: Times New Roman; Размер: 12 pt; Стил на шрифта: Bold & Italic; Подравняване: центрирано; (последвано от 1 празен ред).

Тяло на доклада: шрифт Times New Roman; Размер: 12 pt; подравняване: двустранно подравнено; междуредие: 1,5

Таблици: номерация с арабски цифри над таблицата, центрирано заглавие, стил на шрифта: Bold; (оставяйки 1 празен ред преди и след това).

Фигури: номерация с арабски цифри, заглавие, центрирано с номерация под фигурата, стил на шрифта: Bold; (1 празен ред преди и след това).

Рефериране: Бележка под линия, формат на текста на бележка под линия: Текст – 10 pt; формат на номера: 1,2,3 …

Представяне на доклада – презентация в PowerPoint  до 10 мин

Работни езици – български и английски език (ще бъде осигурен превод).