II-ра МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА

9-10 септември 2019, Велико Търново

Младежката работа – Европейски и национални традиции и тенденции
проф. д-р Хауърд Уилямсън, Факултет по хуманитарни и социални науки на Университета на Южен Уелс
Консултиране и информация за младите хора в Европа – Автономия за младите хора
Имре Симон, European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA)

I-ва Международна конференция „Мечтайте дръзко“ –

Предизвикателства пред развитието на младежката работа
28-29 септември 2018, София

"Младежката работа - реалности и перспективи"
Проф. д-р Любомира Попова, ръководител на Магистърската програма за младежка работа на Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Областен управител на област Велико Търново
"Youth Policy and Youth Work"
Проф. д-р Хауърд Улямсън, Факултет по хуманитарни и социални науки на Университета на Южен Уелс
"Youth Transitions in New Contexts.Mobility Experience of Bulgarian Migrants"
Доц. д-р Сийка Ковачева, Философско-исторически факултет на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“
"Проучване на потребностите и реализация на мерките в сферата на младежките дейности в област Велико Търново"
Гл. ас. д-р Цанко Стефанов, Областна администрация Велико Търново
"Еразъм+ - програма за образование, младеж и спорт"
Елена Борисова, Център за развитие на човешките ресурси
"Развитие на стандарти за младежка работа в България"
д-р Христо Христозов, изпълнителен директор на Граждански институт
"Младежкият медиатор"
Деница Тенчева, Дирекция „Политики на пазара на труда и трудова мобилност, Министерство на труда и социалната политика
"Основни аспекти на дейността на Международен младежки център - Община Стара Загора"
Здравко Тенев, младежки медиатор, Международен младежки център - Община Стара Загора
"Основни аспекти на дейността на ОП "Младежки център Пловдив"
Мария Ангелова, младежки работник, Общинско предприятие "Младежки център Пловдив"
"Интеркултурната компетентност на младежите - ментори, работещи в мултикултурна среда"
Гл. ас. д-р Диана Димитрова, Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – „Интеркултурната компетентност на младежите-ментори, работещи в мултикултурна среда“;
"Менторството и младежката дейност - възможности, перспективи и практики"
Ас. д-р Катерина Златкова – Дончева, Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
"Театрални подходи за превенция на рисково и антисоциално поведение на деца и юноши"
Ива Панева, Мениджър проекти в Сдружение "Наш Свят", докторант НАТФИЗ "Кр. Сарафов"
"Спортът като инструмент на младежка работа"
Шерин Амин, Изпълнителен директор на Чемпиънс Фактори, Александра Готева Директор „Младежки дейности“ Чемпиънс Фактори
"Младежко включване и доброволчество"
Венцислав Манчовски, Национално младежко сдружение
"Ролята на младежките работници за развитието на компетентностите на младите хора за участието им в изработването на публичните политики"
Лилия Еленкова, докторант в катедра „Публична администрация“ на Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
"Образователна философия на магистърска програма "Младежки дейности и спорт" при Национална спортна академия "Васил Левски" при
Проф. дн Елеонора Милева, Национална спортна академия "Васил Левски", преподавател и ръководител на магистърска програма "Младежки дейности и спорт"
"Възможности пред дигиталната младежка работа в съвременната информационна среда"
д-р Иван Модев, Педагогически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
"Информационните услуги за младите хора в България"
Диана Банчева, Програмен директор на Граждански институт
"Развитие на умения за управление на кариерата като елемент от ранното насочване към подходяща професионална реализацияи откриването на таланти сред младежите"
Таня Терзийска, докторант в Софийски университет "Св.Климент Охридски"
"Предизвикателствата на 2050 г. и развитието на таланти днес. Защо участието е ценно"
д-р Милена Крумова, Основател на ЕдуТехФлаг
"Достъп на младите хора до култура"
доц. д-р Момчил Георгиев, Генерален секретар на БАРОК