ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРИЕТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

 

КАТО СЕ ОСНОВАМЕ НА:

 • Препоръката на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 18 декември 2006 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот, която съдейства за интегриране на културата във всички учебни дейности в училищата, младежките организации и институциите за обучение,
 • Резолюцията на Съвета на Европейския Съюз от 16 ноември 2007 г. относно Европейска програма за култура и нейните стратегически цели, както и Заключенията на Съвета относно работния план за културата за периода 2011—2014 г.,
 • Проучването за достъпа на младите хора до култура, възложено от Европейската комисия,
 • Резолюцията на Съвета на Европейския Съюз от 27 ноември 2009 г. относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010— 2018 г.), в която се посочва, че творчеството и новаторският капацитет на младите хора следва да се подкрепят посредством по-качествен достъп и участие в културата и културното изразяване от ранна възраст, като така се насърчава развитието на личността, засилените способности за учене, междукултурните умения, разбирането и зачитането на културното многообразие и развиването на нови и гъвкави умения за бъдещи възможности за работа,
 • Заключенията на Съвета на Европейския Съюз от 27 ноември 2009 година за насърчаване на творческо поколение — развиване на творчеството и новаторския капацитет у децата и младите хора чрез културно изразяване и достъп до култура, в които се набелязват 6 приоритета,
 • Заключенията на Съвета на Европейския Съюз от 19 ноември 2010 година относно достъпа на младите хора до култура,
 • Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа (10та сесия, 21 май 2003)
 • Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г., която определя публично подпомагане приобщаването на млади хора към културата и изкуството като основна национална за цел за развитието на младите хора в България;
 • Закона за младежта, който определя координиране на политиките за младежта в сферата на културата като основен принцип на националната политика за младежта,
 • Закона за закрила и развитие на културата, който определя откриването, подпомагането и обучението на млади таланти в областта на културата и развитието и усъвършенстване на образованието в областта на изкуствата и културата като основни принципи на националната културна политика,

КАТО ПРИЗНАВАМЕ И ПОДЧЕРТАВАМЕ:

— че достъпът на младите хора до култура включва два основни аспекта: младите хора като ползватели, купувачи, потребители и публика; и младите хора като активни участници и творци на изкуство и култура,

— значението на тези два аспекта за доброто сътрудничество между областите на младежта и на културата,

— значението на познаването, насърчаването, видимостта и използването на нови информационни и комуникационни технологии, включително на цифровизацията на културното съдържание, с цел да се разшири достъпа на младите хора до култура,

— че достъпът на младите хора до култура означава също и практика на себеизразяването, личностно развитие и придобиване на увереност, капацитет за иновации и творчество, удовлетворение и отворено съзнание към другите култури, включително към европейското културно наследство,

— значението на непрекъснатото развитие на културните компетентности на младите хора и на всички заинтересовани страни, тъй като това се преплита с други ключови компетентности,

— значението на културата като средство за насърчаване на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора, както и борбата срещу дискриминацията и бедността.

 

НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАРОК ДЕКЛАРИРАМЕ НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ:

 1. да улесняваме достъпа на всички млади хора до култура, като намалим свързаните с това пречки, посочени в проучването (напр. финансови, езикови, времеви и географски пречки), като отчитаме ролята на образованието и обучението в сферата на културата и изкуството за всички млади хора от ранна възраст в рамките на перспективата за учене през целия живот и чрез използване на целеви програми,
 2. да насърчаваме разработването на дългосрочни координирани политики за достъп на младите хора до култура на всички равнища, с ясна перспектива за младежта, например чрез стимулиране на партньорства и контакти между творческия сектор и заинтересованите страни в сферите на младежта, образованието и други, свързани с тях области,
 3. да развиваме познанието за достъпа на младите хора до култура;
 4. да насърчаваме и обменяме опит, практики и информация между всички заинтересовани страни на всички равнища във връзка с достъпа на младите хора до култура
 5. да насърчаваме достъпа на младите хора до култура като средство за стимулиране на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора, както и на борбата срещу дискриминацията и бедността,
 6. да насърчаваме изпълнението на 6-те приоритета, определени в Заключенията на Съвета на Европейския Съюз от 27 ноември 2009 г. за насърчаване на творческо поколение, за което ще предложим нашето партньорство на Министерството на културата, Министерството на образованието, младежта и науката, Mинистерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и българските общини.

29 март 2013 година